Telia Personal Work – products and services for your business

TOIMITUSEHDOT

1 SOVELTAMINEN

1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja (“ehdot“) sovelletaan Telia Datainfo Oy:n (“toimittaja“) ja sen asiakkaan (“asiakas“) välisissä toimitus- ja palvelusuhteissa. Palvelut voivat sisältää kartoitus-, suunnittelu-, hankinta-, toteutus-, käyttöönotto-, koulutus-, käytettävyys- ja rahoituspalveluita sekä näihin rinnastettavia palveluja. Ehdoista voidaan poiketa vain nimenomaisella kirjallisella sopimuksella.

1.2 Palveluihin voi sisältyä kolmansien osapuolien liittymiä, kiinteitä yhteyksiä ja muita toimittajan tarjoamia palveluita. Kukin näistä palveluista toimitetaan niiden omien palvelukuvausten ja –ehtojen mukaisesti.

1.3. Ehtoja sovelletaan ja asiakkaan katsotaan olevan tietoinen ehdoista, jos ne on annettu hänelle tiedoksi aikaisemmassa sopimuksessa.

2 MÄÄRITELMÄT

Näissä ehdoissa seuraavilla sanoilla ja ilmaisuilla on alla selostettava merkitys:

”Tuote” tarkoittaa palveluliitteessä määriteltyjä laitteita, tietovälineitä, tarvikkeita, tietokoneohjelmia sekä niihin liittyvää muuta materiaalia. Tuotteet määritellään kussakin palveluliitteessä.

”Palvelu” tarkoittaa palvelusopimuksen perusteella toimittajan asiakkaalle toimittamia, palveluliitteessä määriteltyjä ja kuvattuja palveluita. Mitä jatkossa sanotaan tuotteista, koskee soveltuvin osin myös palveluja.

”Osapuoli” tarkoittaa toimittajaa tai asiakasta sen mukaan kuin asiayhteydestä ilmenee.

”Osapuolet” tarkoittaa toimittajaa ja asiakasta yhteisesti.

”Sopimus” tarkoittaa kustakin tuotteen toimituksesta tai palvelusta tehtävää sopimusasiakirjaa, joka sisältää ehdot ja kulloinkin tarvittavat liitteet kuten kaupalliset ja tekniset ehdot / määrittelyt. Sopimus määrittää tyhjentävästi osapuolten velvollisuudet ja oikeudet. Mikään ennen sopimuksen tekemistä suullisesti tai kirjallisesti esimerkiksi tarjouksessa, esitteissä, mainoksissa tai hinnastossa lausuttu ei aseta osapuolille oikeuksia tai velvollisuuksia, ellei niitä ole mainittu sopimuksessa.

3 TARJOUKSET, SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO

3.1 Tarjousten voimassaolo

Annettu tarjous sitoo toimittajaa tarjouksessa mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, on tarjous voimassa kaksi (2) viikkoa tarjouksen päiväyksestä.

Tarjouksessa mainitut hinnat annetaan kohdan 9 mukaisesti sitoumuksetta.

3.2 Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

3.3 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa määräajan, toistaiseksi tai siihen asti, kunnes molemmat osapuolet ovat täyttäneet sopimuksen mukaiset velvoitteensa, sen mukaan kuin sopimuksesta ilmenee.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisen on aina tapahduttava kirjallisesti.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta osapuolten kohdan 16 mukainen salassapitovelvollisuus pysyy voimassa. Sopimuksen päätyttyä asiakas on edelleen velvollinen maksamaan toimittajalle koituneet kustannukset ja maksut, jotka ovat kertyneet tai erääntyneet aikana ennen irtisanomista.

Jos osapuoli joutuu konkurssiin, selvitysmenettelyyn, yrityssaneerausmenettelyn kohteeksi tai muuhun vastaavaan tilanteeseen, jossa sen maksukyky lakkaa tai oleellisesti vaarantuu ja se ei aseta toiselle osapuolelle riittävää vakuutta velvollisuuksiensa täyttämiseksi, on toisella osapuolella oikeus keskeyttää oma suorituksensa ja purkaa sopimus kokonaan tai osittain. Osapuolella on oikeus purkaa sopimus toisen osapuolen oleellisen sopimusrikkomuksen johdosta.

Purettaessa sopimus katsotaan takaisin otettavien tuotteiden arvoksi enintään 50 (viisikymmentä) prosenttia niiden alkuperäisestä kauppahinnasta.

4 ALIHANKINNAT

Toimittaja saa teettää sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja hankkia tuotteita alihankkijalta. Toimittaja vastaa alihankkijan tekemästä työstä siten kuin näissä yleisissä ehdoissa määrätään. Jos toimittajan käyttämän alihankkijan ja asiakkaan välillä on sopimussuhde tai alihankkija laskuttaa asiakasta suoraan, ei toimittaja vastaa asiakkaaseen nähden tällaisen alihankkijan toimista.

5 TOIMITUSEHDOT

5.1 Tuotteiden toimittaminen

Toimittajan hinta tarkoittaa laitteita ja ohjelmistoja vapaasti toimittajan varastossa (EXW, Incoterms ® 2010). Asiakkaan on noudettava tuotteet toimittajalta seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun toimittaja on ilmoittanut tuotteiden olevan saatavilla.

Tuotteiden toimittamisesta asiakkaalle on sovittava erikseen. Asiakas maksaa toimittamisesta aiheutuvat kustannukset toimittajan hinnaston tai sopimuksen mukaan. Toimitusehtona on vapaasti rahdinkuljettajalla, nimetty toimituspaikka  (FCA, Incoterms ® 2010).

Vaaranvastuu tuotteista, jotka asiakas noutaa, siirtyy asiakkaalle viimeistään sillä hetkellä, kun tuotteet siirtyvät asiakkaan tai hänen rahdinkuljettajansa hallintaan.

Jos asiakas viivästyy tuotteiden noutamisessa toimittajan ilmoitettua tuotteiden saatavilla olemisesta, siirtyy vaaranvastuu asiakkaalle.

5.2 Käyttö- ja omistusoikeudet

Asiakas saa toimitettuihin laitteisiin omistusoikeuden maksettuaan kauppahinnan kokonaisuudessaan. Omistusoikeus säilyy toimittajalla tai rahoitusyhtiöllä siihen asti, kunnes tuotteet on kokonaisuudessaan maksettu. Toimittaja pidättää itsellään oikeuden ottaa laitteet takaisin, jos asiakas viivästyy maksuissaan eikä maksa niitä ja viivästyksestä toimittajalle aiheutuneita kustannuksia asetetun lisäajan kuluessa.

Valmisohjelmistojen käyttöoikeusehdot määräytyvät ohjelmien mukana toimitettavien valmistajien käyttöoikeusehtojen mukaan.

Asiakaskohtaisten ohjelmistojen käyttöoikeusehdot määräytyvät ohjelmien mukana toimitettavien valmistajien käyttöoikeusehtojen mukaan.

Ohjelmistojen omistusoikeus säilyy toimittajalla tai ohjelmistotoimittajalla.

Asiakas saa ottaa ohjelmista, käsikirjoista ja vastaavasta oheismateriaalista sen ilmenemismuodosta riippumatta vain lain tai sopimuksen sallimat kopiot. Muutoin asiakas ei saa kopioida, muuttaa, käyttää muuhun tai laajempaan kuin sopimuksessa määrättyyn tarkoitukseen taikka luovuttaa edelleen tällaista aineistoa tai niiden käyttöoikeutta edes osittain.

5.3 Asennus, huolto, ylläpito ja koulutus

Toimitus ja annetut hinnat eivät sisällä laitteiden ja ohjelmien esiasennusta, asennusta, huoltoa, ylläpitoa tai laitteiden kierrätyksestä perittäviä maksuja taikka käyttökoulutusta. Jos asiakas haluaa tällaisia palveluja, on tästä sovittava erikseen ja asiakas on velvollinen maksamaan palvelusta toimittajan hinnaston tai sopimuksen mukaisen korvauksen. Palveluihin sovelletaan toimittajan palveluja koskevia yleisiä ehtoja ja palvelukuvauksia.

5.4 Matkakulut

Asiakkaan tiloissa tai muualla palvelun vaatimalla paikalla, joka ei sijaitse toimittajan tiloissa, eikä ole erikseen sopimuksessa määritelty kuuluvan muun veloituksen tai käytännön piiriin, toimittaja veloittaa kulloinkin voimassa olevan matkakuluhinnastonsa tai vastaavan mukaisesti matkakulut asiakkaalta.

6 VASTAANOTTOTARKASTUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN

6.1 Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava toimittajalle kirjallisesti toimituksessa havaitsemistaan virheistä tai puutteista.

6.2 Mikäli ei ole sovittu erillisestä hyväksymistestistä, Asiakkaan tulee tehdä laitteen vastaanottotarkastus seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun toimittaja on sopimuksen mukaisesti toimittanut laitteen asiakkaalle.

6.3 Toimitus katsotaan hyväksytyksi asiakkaan tekemän vastaanottotarkastuksen jälkeen tai jos erillistä vastaanottotarkistusta ei tehdä, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun toimittaja on sopimuksen mukaisesti toimittanut laitteen asiakkaalle.

6.4 Jos asiakas ei ole reklamoinut tuotteesta ajoissa, katsotaan toimitus kokonaisuudessaan hyväksytyksi.

6.5 Tuotteet katsotaan kokonaisuudessaan hyväksytyiksi heti, kun asiakas alkaa käyttää niitä, vaikka sopimuksen mukainen toimitus olisi vielä kesken. Asiakas voi tuotteet tarkastaakseen koekäyttää niitä. Koekäyttöä vastaanottotarkastusaikana ei katsota käyttämiseksi. Koekäyttö saa tapahtua vain erillisessä koeympäristössä. Jos koekäyttö tapahtuu todellisessa tuotannollisessa ympäristössä, katsotaan koekäyttö käyttämiseksi ja tuotteet kokonaisuudessaan hyväksytyksi.

7 TUOTTEEN VIRHEET JA REKLAMOINTI

7.1 Virhe tarkoittaa tuotteen poikkeamaa sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista. Virhe voi olla puute tuotteen ominaisuuksissa, suorituskyvyssä, määrässä tai se voi olla laadultaan oikeudellinen, jolloin kolmannella on tuotteeseen parempi oikeus kuin toimittajalla tai asiakkaalla. Virheeksi katsotaan myös muu kuvatun kaltainen poikkeama sopimuksen mukaisesta suorituksesta.

7.2 Virheenä ei kuitenkaan pidetä vähäistä poikkeamaa, joka ei estä tuotteelle ominaista normaalia käyttöä. Tuotteet myydään ja toimitetaan valmistajan määrittelyjen mukaisina. Poikkeamaa asiakkaan odotusten ja valmistajan määrittelyjen välillä ei pidetä tuotteen virheenä.

7.3 Havaittuaan virheen asiakas on velvollinen reklamoimaan tästä toimittajalle kirjallisesti heti ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta. Reklamaatiossa asiakkaan on yksilöitävä sopimus, jonka mukaisessa suorituksessa on virhe, virheellinen tuote ja virheen laatu.

7.4 Toimittaja on velvollinen korjaamaan ilmoitetut virheet takuuehtojen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti toimittaja voi toimittaa uudet laitteet virheellisten tilalle. Asiakkaan on reklamoituaan annettava toimittajalle seitsemän (7) päivän kuluessa aika, jona toimittaja voi korjata virheen asiakkaan tiloissa. Koekäyttöaikana virhe saadaan korjata asiakkaan tiloissa heti.

7.5 Tuotteen virhe ei oikeuta purkamaan sopimusta, ellei toimittajalle ole annettu mahdollisuutta korjata suoritustaan sopimuksen mukaiseksi.

8 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY

8.1 Toimittaja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja kaikissa toiminnoissaan oikeudenmukaisesti sekä asiakkaiden oikeuksia ja odotuksia kunnioittaen. Viestinnän luottamuksellisuus on olennainen osa yksityisyyden suojan toteuttamista. Asiakkaiden henkilö- ja muiden asiakastietojen käsittelyssä noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

8.2 Tietoja voidaan luovuttaa lainmukaisin edellytyksin. Toimittaja voi käsitellä henkilötietoja mm. palvelujen toteuttamiseksi ja käyttämiseksi, laskutusta ja teknistä kehittämistä varten sekä markkinointitarkoituksiin voimassa olevan lain mukaisesti.

9 MAKSUT JA LASKUTUS

9.1 Hinnat ja maksut

Tuotteiden ja palvelujen hinnat ja muut maksut määräytyvät toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan, ellei toisin ole sovittu. Toimittaja antaa hinnat sitoumuksetta ja toimittaja on oikeutettu muuttamaan hinnastoaan ilmoittamatta tästä etukäteen.

Tarjouksessa annetut hinnat perustuvat hinnastoon ja toimittaja saa muuttaa niitä, jos tuotteiden hinnat muuttuvat toimittajasta riippumattomasta syystä, kuten valuuttakurssimuutoksen, devalvaation tai valmistajan tai maahantuojan hintojen muutoksesta. Annetussa tarjouksessa olevien hintojen muuttuessa on toimittajan ilmoitettava tästä viipymättä.

Toimittajalla on laskutettaessa oikeus lisätä hintoihin lain vaatimat verot, tullit ja muut viranomaismaksut, vaikka niitä ei olisi mainittu hinnastossa. Mikäli uusi viranomaismaksu (arvonlisävero tms.) otetaan käyttöön tai mikäli viranomaismaksun tai arvonlisäveron suuruus tai kantamisperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, tuotteiden hinnat muuttuvat vastaavasti.

Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä tai tarjouksessa mainittu muu aika. Laskuun kohdistuvat huomautukset on esitettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Toimittaja  toimittaa asiakkaan pyynnöstä tietoja laskutuksen muodostumisesta siinä määrin kuin se on teknisesti ja lainsäädännön mukaan mahdollista. Toimittajalla on oikeus periä erittelystä hinnaston mukainen maksu

9.2 Verkkomaksaminen

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

PaytrailOyj,y-tunnus:2122839-7

Innova2

Lutakonaukio7

40100Jyväskylä

Puhelin:0207181830

www.paytrail.com

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Verkkomaksamisen reklamaatiotapauksissa yhteys ensisijaisesti tuotteen toimittajaan.

10 VIIVÄSTYKSET

10.1 Toimituksen viivästyminen

Toimittajan on toimitettava tuotteet sopimuksessa määritellyssä ajassa. Jos toimitus viivästyy valmistajan, toimittajan tai alihankkijan viivästyksen, ylivoimaisen esteen, asiakkaan tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi, ei toimittaja ole velvollinen korvaamaan tästä asiakkaalle aiheutuneita kuluja tai haittaa. Toimittajan on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle tällaisesta viivästyksestä.

Jos toimitus viivästyy enemmän kuin neljä (4) viikkoa eikä toimittaja pysty täyttämään sopimusta muutoin, esimerkiksi toimittamalla korvaavia tuotteita, saa asiakas perua tilauksen. Toimittaja ei kuitenkaan ole tällaisessa tapauksessa velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuneita kuluja tai haittaa.

10.2 Vastaanoton myöhästyminen

Asiakkaan viivästyessä tuotteiden noutamisessa sovitusta, joutuu asiakas maksamaan toimittajalle korvauksen tästä aiheutuneista kuluista, kuten ilmoittamis-, varastointi- ja siirtämiskuluista.

Tuotteen tai palvelun toimituksen viivästyessä asiakkaasta johtuvasta syystä on asiakkaan maksettava toimittajalle viisikymmentä (50) prosenttia palvelun suorittamiseen varatun toimittajan henkilöstöresurssin hinnaston mukaisesta hinnasta kahdelta ensimmäiseltä viivästyspäivältä.

10.3 Maksun viivästyminen

Asiakkaan on maksettava tuotteet sovitussa ajassa. Ellei muusta ole sovittu, on asiakkaan maksettava tuotteet laskussa olevaan eräpäivään mennessä. Ellei tällaista eräpäivää ole, on asiakkaan maksettava tuotteet neljäntoista (14) päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta lukien.

Toimittajalla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittely-maksujen lisäksi 16 %:n tai tätä korkeampaa korkolain (633/1982) mukaista vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksu-kehotuksesta huolimatta, erääntyvät myös muut asiakkaalta laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi.

Toimittaja saa keskeyttää toimituksen, jos asiakas viivästyy maksuissaan sovitusta. Ellei asiakas tällaisessa tapauksessa maksa tuotteita annetun lisäajan kuluessa, saa toimittaja noutaa takaisin jo toimitetut ja asennetut tuotteet ja purkaa sopimuksen. Asiakas vastaa tästä toimittajalle koituneista kuluista.

11 KORVAAVAT TUOTTEET JA MUUTOKSET

11.1 Toimittaja voi asiakkaan suostumuksella korvata sopimuksen mukaisen laitteen toisella laitteella. Korvaavan laitteen on kapasiteetiltaan, suorituskyvyltään ja muilta ominaisuuksiltaan täytettävä sopimuksessa alkuperäiselle laitteelle määritellyt vaatimukset.

11.2 Korvaavien tuotteiden toimittamisesta ja korvaavien tuotteiden käyttämisen syystä tulee ilmoittaa asiakkaalle viipymättä. Korvaavien tuotteiden määrittelyt on toimitettava asiakkaalle, jolloin ne korvaavat alkuperäiset määrittelyt niiltä osin kuin muutoksia tapahtuu.

11.3 Toimittaja saa ennen toimitusta tehdä tuotteisiin niiden laatua ja suorituskykyä parantavia muutoksia edellyttäen, että laite täyttää muuten sovitut vaatimukset. Tällaiset muutokset eivät vaikuta sopimukseen ja sen voimassapysymiseen. Tällaisista muutoksista on ilmoitettava asiakkaalle viimeistään toimituksen yhteydessä.

11.4 Toimittajan omistamaan laitteeseen, jonka toimittaja on vuokrannut tai muuten luovuttanut asiakkaan käyttöön, asiakkaalla on oikeus tehdä muutoksia vain toimittajan kirjallisen suostumuksen perusteella.

11.5 Muista muutoksista tuotteisiin, niiden laatuun tai määrään taikka sopimukseen muutoin on sovittava kirjallisesti molempien osapuolten allekirjoittamalla asiakirjalla, joka liitetään sopimuksen liitteeksi.

11.6 Jos toimittaja joutuu toimittajasta riippumattomasta syystä toimittamaan korvaavia tuotteita tai tekemään niihin muutoksia ja tästä aiheutuu toimittajalle kustannuksia, jotka ovat vähintään kymmenen (10) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta, on asiakkaan maksettava lisäkustannukset, jotka ylittävät mainitun kymmenen (10) prosenttia. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja tai korvausvelvollisuutta, ei kuitenkaan, jos muutokset johtuvat asiakkaasta tai hänen vastuupiirissään olevasta seikasta.

12 TAKUU

12.1 Toimittaja myöntää tuotteille vain sen takuun, jonka tuotteen valmistaja tai maahantuoja tuotteelle myöntää. Takuuehdot määräytyvät tuotteen valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. Tuotteen valmistaja tai maahantuoja määrää, mitkä virheet kuuluvat takuun piiriin. Asiakkaan on takuun voimassaolon selventämiseksi säilytettävä koneen mukana toimitetut valmistajan takuuasiakirjat.

12.2 Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa asiakas.

Valmisohjelmistojen takuu määräytyy valmisohjelmistojen mukana toimitettavien valmistajien takuuehtojen mukaan.

12.3 Asiakaskohtaisten ohjelmien takuu määräytyy asiakaskohtaisten ohjelmistojen mukana toimitettavien valmistajien takuuehtojen mukaan.

12.4 Toimittaja ei takaa, että tuotteet toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

13 YLIVOIMAINEN ESTE

13.1 Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa tapahtumaa, joka on osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka ilmenemiseen, laajuuteen, kestoon ja seurauksiin osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa tai niitä välttää ja jota hän ei kohtuudella voinut sopimuksen tekohetkellä ennakoida. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi seuraavia rajoittumatta vain niihin: lakko, sota, yleisen liikenteen ja maksuliikenteen keskeytyminen, luonnonmullistukset ja kulkutaudit. Osapuoli vapautuu velvoitteistaan myös, jos ylivoimainen este kohtaa hänen alihankkijaansa tai muuta yhteistyökumppania, josta sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen riippuu. Jos osapuoli voi kohtuudella täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa vaihtamalla alihankkijaa tai muulla tavoin kohtuudella voittaa alihankkijaa kohdannen ylivoimaisen esteen, ei hän vapaudu suoritusvelvollisuudestaan.

13.2 Ylivoimainen este vapauttaa osapuolen sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä esteen kestoajan. Esteestä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava toiselle osapuolelle heti, kun osapuoli itse saa siitä tiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos on ilmeistä, että toinen osapuoli jo on esteestä tietoinen. Jos ylivoimainen este kestää yli neljä (4) viikkoa, saa kumpikin osapuoli halutessaan purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti.

13.3 Ylivoimaisen esteen vaikutuksen lakattua tulevat osapuolten velvollisuudet jälleen sopimuksen mukaisesti voimaan. Asetetut aikarajat jatkuvat siitä, mihin ne keskeytyivät ylivoimaisen esteen ilmettyä.

14 VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

14.1 Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamansa välittömän vahingon.

14.2 Osapuolet eivät vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Välittömien vahinkojen osalta osapuolen vastuu rajoittuu toisen osapuolen osoittamiin välittömiin vahinkoihin.

14.3 Toimittaja ei ole korvausvelvollinen kadonneista tai muuttuneista tiedoista tai vahingosta, joka aiheutuu tietojen korjaamisesta. Osapuolet eivät vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista tai kuluista kuten tiedostojen uudelleenluomisen aiheuttamista kustannuksista.

14.4 Korvauksen laskemisessa ei huomioida tuotteiden / laitteiden hintoja, jos ne sisältyvät palveluun.

14.5 Vahingonkorvausta maksetaan ainoastaan siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen sopimusrikkomuksen perusteella mahdollisesti maksettavan viivästys- tai muun sopimussakon.

14.6 Toimittajan vahingonkorvausvastuu välittömien vahinkojen osalta on viivästys- ja muut sakot mukaan lukien enintään viisitoista (15) prosenttia sen palveluliitteen mukaisen palvelun kuukausilaskutuksen määrästä, jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui.

14.7 Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuuden enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa sopimuksen mukaisen palvelun kuukausilaskutuksen loppuhinta.

15 VIENTIRAJOITUS

15.1 Vienti – ja luovutusrajoitukset. Asiakas vastaa siitä, että tämän sopimuksen perusteella toimitetun tuotteen vienti ja edelleenmyynti maasta vietäväksi tapahtuu tuotteen alkuperämaan ja muiden tuotteen vientiä koskevien ulkomaankaupan säännösten ja vientirajoitusten (esim. US Export Administrati- on Regulations) mukaan.

15.2 Jos tuotteet ostetaan jälleenvientiä varten, on asiakkaan noudatettava kulloinkin voimassa olevia vienti- ja tuontimenettelyjä ja maksettava tästä aiheutuvat kustannukset.

16 SALASSAPITO

16.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa sopimuksen sisällön ja yksityiskohdat sekä toiselta osapuolelta saamansa luottamukselliset tiedot ja aineistot. Salassapitovelvollisuus jatkuu viiden (5) vuoden ajan myös sopimuksen päätyttyä.

16.2 Luovutettuja tietoja ja aineistoja ei katsota sellaisiksi jos vastaanottaja pystyy osoittamaan, että:

a) tiedot ovat olleet julkisia niiden luovutushetkellä tai jotka ovat myöhemmin tulleet julkisiksi muusta syystä kuin vastaanottajan näiden ehtojen vastaisen toiminnan seurauksena; tai

b) tiedot ovat olleet oikeutetusti vastaanottajan hallussa ilman salassapitovelvoitteita jo ennen kuin vastaanottaja on saanut ne toiselta osapuolelta; tai

c) vastaanottaja on saanut tiedot ilman salassapitovelvoitteita kolmannelta osapuolelta, jolla on ollut oikeus antaa tiedot; tai

d) tieto on pakottavan lainsäädännön, taikka tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen mukaan luovutettava tuomioistuimelle tai viranomaiselle. Ennen luottamuksellisen tiedon luovuttamista tuomioistuimelle tai viranomaiselle vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle sille esitetystä tietopyynnöstä ja annettava mahdollisuus turvautua tarpeellisiin keinoihin luottamuksellisen tiedon ja aineiston salassapitämiseksi.

16.3 Osapuoli vastaa työntekijöidensä, alihankkijoidensa sekä muiden vastaavien alaisuudessaan tai palveluksessaan olevien juridisten ja luonnollisten henkilöiden salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta toiselle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Osapuoli varmistaa tarvittaessa salassapidon tekemällä salassapitosopimuksen. Ehdoissa mainittu vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitus ei koske salassapitovelvollisuuden tai tekijänoikeudella suojatun oikeuden rikkomisesta toiselle osapuolelle aiheutunutta vahinkoa.

17 REKRYTOINTIKIELTO

Asiakas ei ole oikeutettu rekrytoimaan toimittajan palveluksessa olevia henkilöitä elleivät osapuolet siitä ole erikseen yhdessä sopineet.

18 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

18.1 Toimittaja saa siirtää sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai osan niistä alihankkijalleen tai yhteistyökumppanilleen. Toimittaja saa rajoituksetta siirtää sopimukseen perustuvan saamisensa kolmannelle.

18.2 Asiakas saa siirtää sopimuksen mukaisia velvoitteittaan samaan konserniin kuuluvalle yritykselle. Siirtäessään velvollisuuksia asiakas jää edelleen toissijaiseen vastuuseen velvoitteiden täyttämisestä. Asiakas ei saa ilman toimittajan kirjallista suostumusta siirtää maksuvelvoitteitaan kolmannelle edes saman konsernin sisällä. Asiakas ei saa tämän kohdan perusteella siirtää kolmannelle osapuolelle oikeuksia, jos se kielletään sopimuksessa tai sen liitteissä.

19 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

19.1 Tähän sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuunottamatta sen lain- valintasäännöksiä.

19.2 Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liitännäiset riidat ratkaistaan ensimmäisenä asteena toimittajan kotipaikan alioikeudessa. Toimittaja saa aina periä sopimukseen perustuvan saamisen valintansa mukaan Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

20 TOIMITUSEHTOJEN MUUTOKSET

Toimittaja voi muuttaa näitä toimitusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista toimitusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti.

Päiväys: 1.1.2019