Telia Personal Work – products and services for your business

VAKUUTUSEHDOT

PUHELIMET JA TABLETIT

RAHOITUSTOIMINNAN TÄYSVAKUUTUS

F4 Nämä ehdot korvaavat seuraavat ehdot: AF4091, AFLT071 ja AT05051

Siirrettäviä IT-laitteita (esim. kännykkäpuhelimia, taulutietokoneita, ajoneuvoihin asennettuja IT-laitteita) koskevat vakuutusehdot

2017-01-01

Nämä vakuutusehdot on kirjoitettu suomeksi. Jos englannin- ja suomenkielisten ehtojen versiot poikkeavat toisistaan käytetään ehtojen tulkinnassa englanninkielistä versiota.

1. Vakuutetut laitteet

Vakuutus kattaa vuokra-, kauppa- tai leasingsopimuksessa (”rahoitussopimus”) mainitut laitteet.

2. Vakuutettu taho

Vakuutus koskee Telia Finance AB:ia, järj. nro 556404-6661, 169 94, Solna, Ruotsi, sekä sen haarakonttoreita (”vakuutuksenottaja”), jotka rahoittajan ja omistusoikeuden tai takaisinottooikeuden omistajan tai haltijan ominaisuudessa ovat solmineet vakuutuksenantajan kanssa mainitussa rahoitussopimuksessa mainitut laitteet kattavan vakuutussopimuksen tai näitä laitteita koskevan vakuutussopimuksen.

3. Vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutus astuu voimaan laitteiden toimituspäivästä lähtien, kuitenkaan ei koskaan myöhemmin kuin sinä ajankohtana, jolloin vastuu laitteista siirtyy vakuutuksenottajalle. Vakuutuksen voimassaolo päättyy rahoitussopimuksessa mainitun sopimusajan päättyessä.

4. Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

5. Mitä vakuutus koskee

Vakuutus kattaa laitteille äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttamat fyysiset vahingot tai laitteiden menetyksen jos kyseisten tapahtumien seurauksena laitteiden arvo vähenee tai menetetään.

Jos varkaudelle alttiit laitteet, esim. tietokoneet tai videokonferenssilaitteet, kuuluvat rahoitussopimuksen piiriin, vakuutus koskee murron yhteydessä sattuneen varkauden ja ilkivallan sillä ehdolla, että laitteita säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on rajoitettu.

6. Yleiset poikkeukset

Vakuutus ei yllä olevassa 5. kohdassa mainittua lukuun ottamatta korvaa vahinkoa tai menetystä, josta vakuutuksenottaja on saanut korvausta muusta vakuutuksenottajan ottamasta vakuutuksesta. Eikä vahinkoa, josta toimittaja tai muu henkilö on sopimuksen, takuun tai muun vastaavan sitoumuksen myötä vastuussa.

7. Erityiset poikkeukset

Korvausta ei makseta:

 • muiden kuin ostajan tai vuokralaisen työntekijöiden käytössä olleille laitteille sattuneista vahingoista,
 • tuotteen varusteista, kuten SIM-kortista, handsfree-laitteista, asennuslaitteista sekä esim. akkujen kaltaisista kulutustavaroista ym. Varkauden ja menetyksen yhteydessä korvataan kuitenkin SIM-kortti ja vakioakku,
 • ohjelmistosta, esim. tietokoneviruksista,
 • käyttäjän virheistä tai laiminlyönneistä,
 • pienistä vahingoista (naarmut, viirut ym.), jotka eivät vaikuta tuotteen käyttökelpoisuuteen tai jotka voidaan korjata tavallisessa huollossa tai säädön avulla,
 • matka- ja kuljetuskuluista sekä välillisistä vahingoista,
 • ylläpito-, säätö-, muutos-, huoltokuluista tai näistä johtuvista vahingoista tai menetyksistä, kulumisen, korroosion, pinnoituksen, virheellisen käsittelyn, virheellisen asennuksen tai laiminlyödyn huollon muodossa esiintyvistä tai näiden seurauksena sattuneista vahingoista. Virheellisellä käsittelyllä ja laiminlyödyllä huollolla tarkoitetaan esimerkiksi, että tuotteen käyttöohjetta ei ole noudatettu,
 • työstön, korjauksen tai huollon yhteydessä sattuneista vahingoista, joista muu vakuutus voi maksaa korvausta,
 • vahingoista, joiden syynä on laitteiden jättäminen valvonnatta ajoneuvoihin, koulutiloihin, julkisiin tiloihin tai julkiselle paikalle, ellei laitteita säilytetä lukitussa tilassa, Jos ajoneuvoon kuuluvat ajoneuvolaitteet kuuluvat rahoitussopimuksen piiriin, vakuutus on voimassa ainoastaan jos kyseiset laitteet on asennettu ajoneuvoon kiinteästi.
 • kokoonpano- ja asennuskustannuksista,
 • petoksen, kavalluksen tai muun omaisuusrikoksen kautta sattuneesta vahingosta,
 • kiihdytettyinä suoritetuista toimista johtuvista lisäkustannuksista, esim. ylityönä tehdyistä korjauksista, nopeamman toimituksen varmistavista ylihinnoista tai muista kuin tavanmukaisten kuljetusmenetelmien kautta suoritetuista kuljetuksista.
8. Vakuutuksesta poissuljettu omaisuus
 • Kulutustarvikkeet
 • Koulutustoiminnassa käytettävät IT-laitteet
9. Turvallisuusmääräykset ja huolellisuusvaatimus

Laitteita on käsiteltävä ja huollettava valmistajan ohjeiden, huolellisuus- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti sekä muutenkin niin, että vahingoilta tai menetyksiltä mahdollisimman pitkälti vältyttäisiin.

Jos ohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja/tai huolellisuusvaatimusta ei ole täytetty tai jos ohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja/tai kohtuullisia turvallisuusvaatimuksia ei ole laitteiden arvoon sekä murron yhteydessä sen varastamisriskiin nähden noudatettu, korvausta maksetaan yleensä tietyin vähennyksin. Törkeän laiminlyönnin yhteydessä korvausta pienennetään tuntuvasti ja se voi jopa jäädä kokonaan maksamatta (vähennys nollaan).

Varkauden sattuessa ilman murtoa huomioidaan erityisesti, mihin turvatoimiin on laitteiden arvoon sekä niiden varkausalttiuteen nähden ryhdytty.

10. Omavastuu

Tässä kohdassa mainitut valuuttamäärät viittaavat kyseessä olevan maan valuuttaan.

Norjassa ja Ruotsissa

 • alle 2 000 kruunun arvoisten yksiköiden kohdalla omavastuu on 200 kruunua
 • tasan tai sitä kalliimpien, mutta alle 3 500 kruunun arvoisten yksiköiden kohdalla omavastuu on 500 kruunua
 • tasan 3 500 kruunun tai sitä kalliimpien yksiköiden kohdalla omavastuu on 1 000 kruunua

Liettuassa

 • alle 200 euron arvoisten yksiköiden kohdalla omavastuu on 20 euroa,
 • tasan 200 euron tai sitä kalliimpien, mutta alle 350 euron arvoisten yksiköiden kohdalla omavastuu on 50 euroa,
 • tasan 350 euron tai sitä kalliimpien yksiköiden kohdalla omavastuu on 100 euroa

Suomessa

 • alle 200 euron arvoisten yksiköiden kohdalla omavastuu on 20 euroa,
 • tasan 200 euron tai sitä kalliimpien, mutta alle 300 euron arvoisten yksiköiden kohdalla omavastuu on 30 euroa,
 • tasan 300 euron tai sitä kalliimpien yksiköiden kohdalla omavastuu on 50 euroa.

Omavastuu on vahinkokohtainen, riippumatta vahingon syystä.

11. Korvausperusteet

Korvausta maksetaan ainoastaan jos aika, paikka ja tapahtumien kulku voidaan määritellä, sekä jos laitteiden arvoon ja niiden varkausalttiuteen nähden on ryhdytty kohtuullisiin turvatoimiin.

Tässä kohdassa mainitut valuuttamäärät viittaavat kyseessä olevan maan valuuttaan.

Vakuutussumma on korkeintaan rahoitussopimuksen mukainen laitteiden hankinta-arvo, kuitenkin Ruotsissa ja Norjassa korkeintaan 50 000 kruunua ja vastaavasti Suomessa ja Liettuassa 5 000 euro yksikköä kohden.

Korkein vahinkokohtainen korvaus on 20 000 000 kruunua vastaavasti 2 000 000 euroa.

12. Toimenpiteet vahingon sattuessa

Vahinkoilmoitus tehdään Telia Försäkring AB:lle tai muulle vahingonselvittelyä vakuutuksenantajan toimeksiannosta hoitavalle taholle, ks. kohtaa 14.

Vahinkoilmoitus on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja sai tiedon vahingosta tai menetyksestä.

Vanhentumisesta, ks. 13.3.

Laitteiden varastamisesta tai muusta laitteiden katoamisesta on ilmoitettava poliisille.

Vahinkoilmoitukseen on liitettävä kaikki vahinkoselvittelyn kannalta merkitykselliset asiakirjat.

Poliisi-ilmoitus tulee liittää mukaan laitevarkauden tai -menetyksen yhteydessä.

Vakuutus ei ole voimassa jos vuokralleottajan taho vilpillisessä tarkoituksessa ilmoittaa tai peittää jonkin vahinkotapahtuman arvioinnin kannalta merkityksellisen seikan tai vaikenee siitä.

13. Yleiset sopimusehdot

13.1 Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu maksetaan etukäteen. Vakuutuksenantajan vastuu alkaa vakuutusajan alussa, vaikka vakuutusmaksua ei olisi vielä maksettu. Tämä edellyttää kuitenkin, että vakuutusmaksu suoritetaan 14 päivän kuluessa siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt maksuvaatimuksen. Jos maksu suoritetaan myöhemmin, vakuutuksenantaja voi peruuttaa vakuutussopimuksen päättymään vakuutussopimuslain sääntöjen mukaisesti.

13.2 Ylivoimaiset esteet

Vakuutuksenantaja ei vastaa menetyksistä, joiden alkuperä ja laajuus johtuvat välittömästi tai välillisesti sodasta, sodankaltaisista tapahtumista, sisällissodasta, sotaharjoituksista, vallankumouksesta, kansannoususta, mellakoista, terrorismista, kapinasta, atomi- tai ydinprosesseista, viranomaistoimista, takavarikoinnista, lakosta, työsulusta, saarrosta tai muusta vastaavasta tapahtumasta, tai liittyy näihin.

13.3 Vanhentuminen

Oikeus korvaukseen menetetään, jos korvausta haetaan kohdassa 12 ”Toimenpiteet vahingon sattuessa” mainitun määräajan jälkeen. Mikäli korvauksen hakija on esittänyt vaatimuksen vakuutuksenantajalle kohdassa 12 mainittujen aikarajojen sisällä, on hänellä 12 kuukautta aikaa esittää vaade tuomioistuimeen saatuaan vakuutuksenantajalta tiedon vaatimuksen esittämismahdollisuudesta. Mikäli vaatimusta ei esitetä tämän ajan kuluessa, oikeus korvaukseen menetetään.

13.4 Tahallisuus ja ennakoitavissa oleva vahinko

Vakuutuksenantaja ei vastaa vakuutuksenottajalle edes osittain tahallisesti aiheutetuista vahingoista. Samoin vakuutuksenantaja ei vastaa vahingoista, jos vakuutuksenottajan katsotaan toimineen tai jättäneen toimimatta tietoisena siitä, että tämä johti merkittävään vahinkoriskiin.

13.5 Törkeä huolimattomuus

Törkeästä huolimattomuudesta johtuva vahinko saattaa johtaa muuten maksettavan korvaussumman olosuhteisiin perustuvaan kohtuulliseen pienentämiseen.

13.6 Takaisinperintä

Siinä määrin kuin vakuutuskorvausta ei oikeutetusti olisi suoritettu on vakuutuksenottajan välittömästi palautettava kyseinen summa vakuutuksenantajalle, vaikka vakuutuksenottaja ei olisikaan ollut tietoinen maksun virheellisyydestä.

13.7 Monivakuutus

Mikäli tämän vakuutuksen mukaan vakuutettu intressi on vakuutettu myös muun vakuutuksen kautta ja mikäli tässä muussa vakuutuksessa on monivakuutusta koskeva varaus, varaus koskee myös käsillä olevaa vakuutusta.

13.8 Regressio

Vakuutuksenottajan oikeus esittää vahingosta vastuussa olevalle taholle korvausvaatimusta siirtyy vakuutuksenantajalle siinä määrin kuin tämä on maksanut korvausta. Jos vakuutuksenottaja vahinkotapahtuman satuttua luopuu oikeudestaan saada kolmannelta osapuolelta korvausta tai muusta takaisinperinnästä, vakuutuksenantajan korvausvelvollisuus rajoittuu vastaavasti ja maksettu vakuutuskorvaus on palautettava vakuutuksenantajalle.

13.9 Sovellettava laki ja pätevä tuomioistuin

Vakuutussopimukseen sovelletaan, mikäli rahoitussopimus on solmittu vakuutuksenottajan Ruotsin lakia, mukaan lukien vakuutussopimuslakia (2005:104). Sopimusta koskevat riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa Ruotsissa. Näin myös jos riita koskee ulkomailla sattunutta vahinkoa. Jos vakuutuksenottaja ei ole tyytyväinen vahingon yhteydessä tehtyyn päätökseen, tämä voi ottaa yhteyttä Telia Försäkring AB:iin vaatiakseen, että vakuutuksenantaja tutkii päätöksen. Vakuutuksenottaja voi myös nostaa vakuutuksenantajaa vastaan kanteen yleisessä tuomioistuimessa.

13.10 Henkilötietolaki

Vakuutuksenantaja käsittelee vakuutuksenottajan henkilötietoja kussakin maassa vallitsevan henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Käsittelyn tarkoituksena on suoriutua sopimuksenmukaisista velvoitteista vakuutuksenottajaa kohtaan. Tämän lisäksi henkilötiedot toimivat pohjana tehdessämme tai antaessamme markkina- ja asiakasanalysointia, liiketoiminnan ja menettelytapojen kehittämistyötä, tilastoja ja riskienhallintaa, markkinointia ja muita palveluja. Myös muut, vakuutuksenantajan kanssa yhteistyötä vakuutuksenottajan vakuutuksenantajalle antaman tehtävän suorittamisessa tekevät yhtiöt, saattavat käsitellä henkilötietoja. Mikäli vakuutuksenottajalla on tätä koskevia kysymyksiä, hän voi kääntyä vakuutuksenantajan henkilötietoasiamiehen puoleen osoitteeseen contactinsurance@teliacompany.com.Vakuutuksenottajalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus pyytää tietoja käsiteltävistä henkilötiedoista sekä näiden korjaamista. Vakuutuksenottajalla voi siksi saada rekisterissä olevat tiedot nähtäväkseen maksutta kerran vuodessa. Tätä koskeva, hakijan allekirjoittama vaatimus on esitettävä henkilötietoasiamiehelle alla olevaan osoitteeseen. Mikäli vakuutuksenottaja haluaa, että virheelliset henkilötiedot korjataan, häntä pyydetään olemaan yhteydessä henkilötietoasiamieheen.

14. Vakuutuksenantaja

Tämän vakuutuksen vakuutuksenantaja on Telia Försäkring AB, Stureplan 8, 106 63 Stockholm. Email: contact-insurance@teliacompany.com.

TIETOKONEET JA TOIMISTOLAITTEET

RAHOITUSTOIMINNAN TÄYSVAKUUTUS

F2 Nämä ehdot korvaavat seuraavat ehdot: AF2091 ja AF04071

Tietokoneita ja toimistolaitteita (esim. tulostimet, kopiokoneet, videokonferenssilaitteet, digitaaliset kylttijärjestelmät, kannettavat toimistopuhelinlaitteet ja lanka- sekä kännykkäpuhelimille tarkoitetut kuulokkeet, kiinteästi asennetut hälytin- ja valvontalaitteet) koskevat vakuutusehdot

2017-01-01

Nämä vakuutusehdot on kirjoitettu suomeksi. Jos englannin- ja suomenkielisten ehtojen versiot poikkeavat toisistaan käytetään ehtojen tulkinnassa englanninkielistä versiota.

1. Vakuutetut laitteet

Vakuutus kattaa vuokra-, kauppa- tai leasingsopimuksessa (”rahoitussopimus”) mainitut laitteet.

2. Vakuutettu taho

Vakuutus koskee Telia Finance AB:ia, järj. nro 556404-6661, 169 94, Solna, Ruotsi, sekä sen haarakonttoreita (”vakuutuksenottaja”), jotka rahoittajan ja omistusoikeuden tai takaisinottooikeuden omistajan tai haltijan ominaisuudessa ovat solmineet vakuutuksenantajan kanssa mainitussa rahoitussopimuksessa mainitut laitteet kattavan vakuutussopimuksen tai näitä laitteita koskevan vakuutussopimuksen.

3. Vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutus astuu voimaan laitteiden toimituspäivästä lähtien, kuitenkaan ei koskaan myöhemmin kuin sinä ajankohtana, jolloin vastuu laitteista siirtyy vakuutuksenottajalle. Vakuutuksen voimassaolo päättyy rahoitussopimuksessa mainitun sopimusajan päättyessä.

4. Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

5. Mitä vakuutus koskee

Vakuutus kattaa laitteille äkillisen, odottamattoman ja ulkoa tulevan tapahtuman aiheuttamat fyysiset vahingot tai laitteiden menetyksen jos kyseisten tapahtumien seurauksena laitteiden arvo vähenee tai menetetään.

Jos varkaudelle alttiit laitteet, esim. tietokoneet tai videokonferenssilaitteet, kuuluvat rahoitussopimuksen piiriin, vakuutus koskee murron yhteydessä sattuneen varkauden ja ilkivallan sillä ehdolla, että laitteita säilytetään 9. kohdan mukaisesti lukitussa tilassa.

6. Yleiset poikkeukset

Vakuutus ei yllä olevassa 5. kohdassa mainittua lukuun ottamatta korvaa vahinkoa tai menetystä, josta vakuutuksenottaja on saanut korvausta muusta vakuutuksenottajan ottamasta vakuutuksesta. Eikä vahinkoa, josta toimittaja tai muu henkilö on sopimuksen, takuun tai muun vastaavan sitoumuksen myötä vastuussa.

7. Erityiset poikkeukset

Korvausta ei makseta:

 • sellaisista vahingoista, jotka johtuvat sisäisestä syystä tai rakenne-, materiaali- tai valmistusvian seurauksena syntyneestä laiteviasta tai ovat tämän seurausta,
 • vesitoimituksen yhteydessä sattuneesta häiriöstä,
 • ohjelmistosta, esim. tietokoneviruksista,
 • käyttäjän virheistä tai laiminlyönneistä,
 • taloudellisista jälkivahingoista, kuten lisäkustannuksista tai menetyksistä jotka seuraavat esim. siitä, että laitteita ei voida käyttää suunnitelmien mukaisesti,
 • petoksen, kavalluksen tai muun omaisuusrikoksen kautta sattuneesta vahingosta,
 • sellaisista vahingoista, jotka eivät vaikuta laitteiden käyttökelpoisuuteen tai jotka voidaan tavallisen huollon tai säädön kautta korjata,
 • kiihdytettyinä suoritetuista toimista johtuvista lisäkustannuksista, esim. ylityönä tehdyistä korjauksista, nopeamman toimituksen varmistavista ylihinnoista tai muista kuin tavanmukaisten kuljetusmenetelmien kautta suoritetuista kuljetuksista,
 • kunnossapito-, säätö-, muutos-, huoltokustannuksista,
 • kulumisen, korroosion, pinnoituksen, virheellisen käsittelyn, virheellisen asennuksen tai laiminlyödyn huollon muodossa esiintyvistä tai näiden seurauksena sattuneista vahingoista. Virheellisellä käsittelyllä ja laiminlyödyllä huollolla tarkoitetaan esimerkiksi, että tuotteen käyttöohjetta ei ole noudatettu.
8. Vakuutuksesta poissuljettu omaisuus
 • Kulutustarvikkeet
 • Koulutustoiminnassa käytettävät IT-laitteet
 • Siirrettävät terminaalit, esim. kännykkäpuhelimet, taulutietokoneet, kämmentietokoneet ja vastaavat laitteet
9. Turvallisuusmääräykset ja huolellisuusvaatimus

Laitteita on käsiteltävä ja huollettava valmistajan ohjeiden, huolellisuus- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti sekä muutenkin niin, että vahingoilta tai menetyksiltä mahdollisimman paljon vältyttäisiin.

Jos ohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja/tai huolellisuusvaatimusta ei ole täytetty tai jos ohjeita, turvallisuusmääräyksiä ja/tai kohtuullisia turvallisuusvaatimuksia ei ole laitteiden arvoon sekä murron yhteydessä sen varastamisriskiin nähden noudatettu, korvausta maksetaan yleensä tietyin vähennyksin. Törkeän laiminlyönnin yhteydessä korvausta pienennetään tuntuvasti ja se voi jopa jäädä kokonaan maksamatta (vähennys nollaan).

Varkauden sattuessa ilman murtoa huomioidaan erityisesti, mihin turvatoimiin on laitteiden arvoon sekä niiden varkausalttiuteen nähden ryhdytty.

Tietokoneiden tai videokonferenssilaitteiden kaltaisia varkaudelle alttiita laitteita on säilytettävä lukitussa tilassa alla olevien määräysten mukaisesti.

** Lukittu auto hyväksytään kuitenkin jos laitteet eivät ole ulkoa näkyvillä ja ne on kiinteästi asennettu autoon vakuutuksenantajan hyväksymällä lukkolaitteella.

***Turvaluokka 2 tarkoittaa vakuutus- ja turva-alan tavanomaisia sääntöjä.

10. Omavastuu

Tässä kohdassa mainitut valuuttamäärät viittaavat kyseessä olevan maan valuuttaan.

Mitä tulee Norjassa ja Ruotsissa alle 4 000 kruunun ja vastaavasti Suomessa ja Liettuassa alle 400 euron arvoisiin yksiköihin, omavastuu on Norjassa ja Ruotsissa 500 kruunua ja vastaavasti Suomessa ja Liettuassa 50 euroa.

Mitä tulee Norjassa ja Ruotsissa 4 000 kruunun arvoisia tai kalliimpia ja vastaavasti Suomessa ja Liettuassa 400 euron arvoisia tai kalliimpia yksiköitä, omavastuu on Norjassa ja Ruotsissa 1 000 kruunua ja vastaavasti Suomessa ja Liettuassa 100 euroa.

Omavastuu on vahinkokohtainen, riippumatta vahingon syystä.

11. Korvausperusteet

Korvausta maksetaan ainoastaan jos aika, paikka ja tapahtumien kulku voidaan määritellä, sekä jos laitteiden arvoon ja niiden varkausalttiuteen nähden on ryhdytty kohtuullisiin turvatoimiin.

Tässä kohdassa mainitut valuuttamäärät viittaavat kyseessä olevan maan valuuttaan.

Vakuutussumma on korkeintaan rahoitussopimuksen mukainen laitteiden hankinta-arvo, kuitenkin Ruotsissa ja Norjassa korkeintaan 500 000 kruunua ja vastaavasti Suomessa ja Liettuassa 50 000 euroa yksikköä kohden.

Korkein vahinkokohtainen korvaus on 20 000 000 kruunua vastaavasti 2 000 000 euroa. Vahingon sattuessa laitteet on korjattava tai, täysvahingon sattuessa, vaihdettava.

Vakuutuksenantaja pidättää itsellään oikeuden päättää, tuleeko laitteet korjata vai vaihtaa uusiin tai yhdenvertaisiin laitteisiin. Yhdenvertaisilla laitteilla tarkoitetaan laitteita, jotka tekniseltä suorituskyvyltään mahdollisimman pitkälti vastaa vahingoittuneita tai menetettyjä laitteita. Huomioikaa, että vaihdossa voidaan käyttää entistettyjä, käytettyjä laitteita.

Laitteille aiheutuneista vahingoista tai niiden menetyksestä ei makseta käteiskorvausta.

Jos vakuutuksenantaja vahingon sattuessa vaihtaa laitteet tai osan niistä voi vakuutuksenantaja vaatia vahingoittuneiden laitteiden omistusoikeuden itselleen.

12. Toimenpiteet vahingon sattuessa

Vahinkoilmoitus tehdään Telia Försäkring AB:lle tai muulle vahingonselvittelyä vakuutuksenantajan toimeksiannosta hoitavalle taholle, ks. kohtaa 14.

Vahinkoilmoitus on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään kahdentoista (12) kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja sai tiedon vahingosta tai menetyksestä.

Vanhentumisesta, ks. kohtaa 13.3.

Laitteiden varastamisesta tai muusta laitteiden katoamisesta on ilmoitettava poliisille.

Vahinkoilmoitukseen on liitettävä kaikki vahinkoselvittelyn kannalta merkitykselliset asiakirjat.

Poliisi-ilmoitus tulee liittää mukaan laitevarkauden tai -menetyksen yhteydessä.

Vakuutus ei ole voimassa jos vuokralleottajan taho vilpillisessä tarkoituksessa ilmoittaa tai peittää jonkin vahinkotapahtuman arvioinnin kannalta merkityksellisen seikan tai vaikenee siitä.

13. Yleiset sopimusehdot

13.1 Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu maksetaan etukäteen. Vakuutuksenantajan vastuu alkaa vakuutusajan alussa, vaikka vakuutusmaksua ei olisi vielä maksettu. Tämä edellyttää kuitenkin, että vakuutusmaksu suoritetaan 14 päivän kuluessa siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt maksuvaatimuksen. Jos maksu suoritetaan myöhemmin, vakuutuksenantaja voi peruuttaa vakuutussopimuksen päättymään vakuutussopimuslain sääntöjen mukaisesti.

13.2 Ylivoimaiset esteet

Vakuutuksenantaja ei vastaa menetyksistä, joiden alkuperä ja laajuus johtuvat välittömästi tai välillisesti sodasta, sodankaltaisista tapahtumista, sisällissodasta, sotaharjoituksista, vallankumouksesta, mellakoista, terrorismista, kapinasta, atomi- tai ydinprosesseista, viranomaistoimista, takavarikoinnista, lakosta, työsulusta, saarrosta tai muusta vastaavasta tapahtumasta, tai liittyy näihin.

13.3 Vanhentuminen

Oikeus korvaukseen menetetään, jos korvausta haetaan kohdassa 12 ”Toimenpiteet vahingon sattuessa” mainitun määräajan jälkeen. Mikäli korvauksen hakija on esittänyt vaatimuksen vakuutuksenantajalle kohdassa 12 mainittujen aikarajojen sisällä, on hänellä 12 kuukautta aikaa esittää vaade tuomioistuimeen saatuaan vakuutuksenantajalta tiedon vaatimuksen esittämismahdollisuudesta. Mikäli vaatimusta ei esitetä tämän ajan kuluessa, oikeus korvaukseen menetetään.

13.4 Tahallisuus ja ennakoitavissa oleva vahinko

Vakuutuksenantaja ei vastaa vakuutuksenottajalle edes osittain tahallisesti aiheutetuista vahingoista. Samoin vakuutuksenantaja ei vastaa vahingoista, jos vakuutuksenottajan katsotaan toimineen tai jättäneen toimimatta tietoisena siitä, että tämä johti merkittävään vahinkoriskiin.

13.5 Törkeä huolimattomuus

Törkeästä huolimattomuudesta johtuva vahinko saattaa johtaa muuten maksettavan korvaussumman olosuhteisiin perustuvaan kohtuulliseen pienentämiseen.

13.6 Takaisinperintä

Siinä määrin kuin vakuutuskorvausta ei oikeutetusti olisi suoritettu on vakuutuksenottajan välittömästi palautettava kyseinen summa vakuutuksenantajalle, vaikka vakuutuksenottaja ei olisikaan ollut tietoinen maksun virheellisyydestä.

13.7 Monivakuutus

Mikäli tämän vakuutuksen mukaan vakuutettu intressi on vakuutettu myös muun vakuutuksen kautta ja mikäli tässä muussa vakuutuksessa on monivakuutusta koskeva varaus, varaus koskee myös käsillä olevaa vakuutusta.

13.8 Regressio

Vakuutuksenottajan oikeus esittää vahingosta vastuussa olevalle taholle korvausvaatimusta siirtyy vakuutuksenantajalle siinä määrin kuin tämä on maksanut korvausta. Jos vakuutuksenottaja vahinkotapahtuman satuttua luopuu oikeudestaan saada kolmannelta osapuolelta korvausta tai muusta takaisinperinnästä, vakuutuksenantajan korvausvelvollisuus rajoittuu vastaavasti ja maksettu vakuutuskorvaus on palautettava vakuutuksenantajalle.

13.9 Sovellettava laki ja pätevä tuomioistuin

Vakuutussopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia, mukaan lukien vakuutussopimuslakia (2005:104).

Sopimusta koskevat riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa Ruotsissa. Näin myös jos riita koskee ulkomailla sattunutta vahinkoa.

Jos vakuutuksenottaja ei ole tyytyväinen vahingon yhteydessä tehtyyn päätökseen, tämä voi ottaa yhteyttä Telia Försäkring AB:iin vaatiakseen, että vakuutuksenantaja tutkii päätöksen. Vakuutuksenottaja voi myös nostaa vakuutuksenantajaa vastaan kanteen yleisessä tuomioistuimessa.

13.10 Henkilötietolaki

Vakuutuksenantaja käsittelee vakuutuksenottajan henkilötietoja kussakin maassa vallitsevan henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Käsittelyn tarkoituksena on suoriutua sopimuksenmukaisista velvoitteista vakuutuksenottajaa kohtaan. Tämän lisäksi henkilötiedot toimivat pohjana tehdessämme tai antaessamme markkina- ja asiakasanalysointia, liiketoiminnan ja menettelytapojen kehittämistyötä, tilastoja ja riskienhallintaa, markkinointia ja muita palveluja. Myös muut, vakuutuksenantajan kanssa yhteistyötä vakuutuksenottajan vakuutuksenantajalle antaman tehtävän suorittamisessa tekevät yhtiöt, saattavat käsitellä henkilötietoja. Mikäli vakuutuksenottajalla on tätä koskevia kysymyksiä, hän voi kääntyä vakuutuksenantajan henkilötietoasiamiehen puoleen osoitteeseen contact-insurance@teliacompany.com. on henkilötietolain mukaisesti oikeus pyytää tietoja käsiteltävistä henkilötiedoista sekä näiden korjaamista. Vakuutuksenottajalla voi siksi saada rekisterissä olevat tiedot nähtäväkseen maksutta kerran vuodessa. Tätä koskeva, hakijan allekirjoittama vaatimus on esitettävä henkilötietoasiamiehelle alla olevaan osoitteeseen. Mikäli vakuutuksenottaja haluaa, että virheelliset henkilötiedot korjataan, häntä pyydetään olemaan yhteydessä henkilötietoasiamieheen.

14. Vakuutuksenantaja

Tämän vakuutuksen vakuutuksenantaja on Telia Försäkring AB, Stureplan 8, 106 63 Stockholm. Email: contact-insurance@teliacompany.com.